Operace s produkty

Přesun produktů do strategií, nastavení inicializační ceny, minimální marže

Na produkty ve výpisu produktů lze aplikovat jednotlivé "akce". Produkty mohou být označeny checkbox, a následně budou po zobrazení stránky vybrány jako první nebo se zobrazí celý výpis produktů, který lze dále filtrovat.

Manipulace s produkty

  • Přesun produktů do jiné kategorie Produkt ve stromu cenotvorba může být umístěn jen v jednom adresáři. Je to z důvodu, že na produkt jsou v adresáři aplikované nastavené strategie a pokud by byl ve více adresářích docházelo by k přepsání ceny nastavené jinou strategií. Po výběru požadovaného cílového adresáře a potvrzení volby tlačítkem TODO napsa název tlačítka. Dojde k přesunu produktů a při příštím přecenění bude cena změněna dle příslušné strategie, která je přiřazena k adresáři.

  • Umístění produktů do produktové skupiny Produkty lze umístit do produktové. Produktové skupiny jsou speciální strom adresářů, kde produkt může být umístěn ve více adresářích. Po potvrzení volby dojde k přesunu produktů.

Manuální přecenění

V manuálním přecenění je možné nastavit fixní cenu produktu. Aby došlo k nastavení manuální ceny je potřeba vybrat cílový adresář. V seznamu dostupných adresářů jsou jen adresáře, na které byla aplikována strategie manuální ceny. Manuální cenu lze také nastavovat pomocí importního XML v tomto případě, ale nelze použít nastavení ceny přes webové rozhraní, protože by došlo k přepsání ceny při příštím přecenění.

Důvodem proč se při aplikování manuální ceny musí produkt přesunout do vlastní kategorie je, že produkty s manuální cenou jsou na jednom místě a lze tak lépe analyzovat produkty pomocí segmentační analýzy. Nedochází také k tomu, že některý uživatel manuálně přecení produkt například v balanční strategii a následně se dohledává proč se tento produkt nepřeceňuje dle trhu a jeho výkonnosti.

Minimální marže

Minimální marže je spodní limit, který produkt může dosahovat při jeho přecenění a výpočtu výsledné ceny. Minimální marže je vypočítávaná z nákupní ceny bez DPH. Minimální marži k produktu je možné nastavit třemi způsoby.

  • Importní XML s produkty Pokud importní XML obsahuje element s názvem KM_MinMargin je použita tato hodnota.

  • Nastavení minimální marže v administrátorském prostředí. Zde je možné nastavit i dočasnou minimální marži, která se přestane používat po uplynutí stanovené doby. Následně je použita standardní minimální marže produktu. Dočasná minimální marže se používá nejčastěji u nových produktů, kdy u nového produktu je požadavek udržovat vyšší cenovou prodejní hladinu.

  • Systémová produktová skupina. Popis naleznete zde.

Inicializační cena

Definici inicializační ceny naleznete zde. Inicializační cenu lze nastavit dvěma způsoby.

  • V administrátorském prostředí. Zde je možné v tabulce nastavit přesnou inicializační cenu nebo nastavit odchylku od nákupní ceny. Je zde ta také dostupná možnost hromadné změny inicializačních cen u produktů označeným check boxem. Pokud je u produktu nastavena inicializační cena ručně, stává se inicializační cena manuální. To znamená, že již není upravována její hodnota od strategie. To je vhodné, pokud chcete docílit její neměnnost. Může být, ale stále vypočítávána výkonnostní odchylka produktu.